Popyt i podaż

 

Dotychczas rozważaliśmy oddzielnie popyt i podaż. Teraz rozważymy te dwie wielkości we wzajemnym oddziaływaniu. Właśnie gra popytu i podaży to istota mechanizmu rynkowego. W wyniku tej gry kształtuje się cena. Oddziałuje ona zwrotnie na kształtowanie się popytu i podaży, jest, jak pamiętamy, głównym czynnikiem współokreślającym te wielkości. Cena jest sygnałem rynku kierowanym w stronę producentów i nabywców oraz skłaniającym ich do podjęcia odpowiednich decyzji, jej kształtowanie się jest instrumentem przywracania równowagi. Załóżmy, że cena jest wyższa od ceny równowagi. Pojawi się wtedy nadwyżka dobra, co oznacza, że popyt będzie mniejszy od podaży. Będzie to sytuacja korzystna dla nabywcy. Konkurencja między sprzedającymi doprowadzi do spadku ceny, co implikuje wzrost popytu i spadek podaży. Odwrotnie przedstawiać się będzie sytuacja przy cenie niższej od ceny równowagi.Niska cena zachęci nabywców do zwiększenia popytu przy równoczesnym ograniczaniu podaży przez producentów. Pojawi się niedobór dobra, co oznacza, że popyt będzie większy od podaży. Konkurencja, tym razem między kupującymi, doprowadzi do wzrostu ceny, który spowoduje spadek popytu i wzrost podaży. Te procesy dostosowawcze trwają ustawicznie i w ich rezultacie ustala się cena, usuwająca z rynku nadmiar produktów lub likwidująca ich niedobór, cena czyszcząca rynek z tych niedopasowań popytu i podaży — cena równowagi rynkowej.

Zerknij takze na inne artykuly

Struktura konsumpcji.
Rozważmy najpierw podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej abstrahując od problemu alokacji konsumpcji w czasie. Przedmiotem wyboru konsumenta są rozliczne dobra. Dokonując wyboru konsument daje wyraz swoim gustom lub preferencjom. Wybory ...
Spadek konsumpcji.
Dopiero po ich wyczerpaniu następuje spadek konsumpcji. To zmierzanie gospodarstw domowych do dopilnowania stopnia konsumpcyjnego jest punktem stabilizującym gospodarkę. W odwrotnym kierunku, czyli destabilizująco, oddziałuje inna prawidłowoś...
Dochody gospodarstw.
Dochody gospodarstw domowych mogą pochodzić ze sprzedaży pracy, ale także z tytułu własności pozostałych czynników produkcji czy też płatności transferowych lub innych źródeł. Większość dochodów gospodarstw domowych pochodzi jednak...