Popyt i podaż

 

Dotychczas rozważaliśmy oddzielnie popyt i podaż. Teraz rozważymy te dwie wielkości we wzajemnym oddziaływaniu. Właśnie gra popytu i podaży to istota mechanizmu rynkowego. W wyniku tej gry kształtuje się cena. Oddziałuje ona zwrotnie na kształtowanie się popytu i podaży, jest, jak pamiętamy, głównym czynnikiem współokreślającym te wielkości. Cena jest sygnałem rynku kierowanym w stronę producentów i nabywców oraz skłaniającym ich do podjęcia odpowiednich decyzji, jej kształtowanie się jest instrumentem przywracania równowagi. Załóżmy, że cena jest wyższa od ceny równowagi. Pojawi się wtedy nadwyżka dobra, co oznacza, że popyt będzie mniejszy od podaży. Będzie to sytuacja korzystna dla nabywcy. Konkurencja między sprzedającymi doprowadzi do spadku ceny, co implikuje wzrost popytu i spadek podaży. Odwrotnie przedstawiać się będzie sytuacja przy cenie niższej od ceny równowagi.Niska cena zachęci nabywców do zwiększenia popytu przy równoczesnym ograniczaniu podaży przez producentów. Pojawi się niedobór dobra, co oznacza, że popyt będzie większy od podaży. Konkurencja, tym razem między kupującymi, doprowadzi do wzrostu ceny, który spowoduje spadek popytu i wzrost podaży. Te procesy dostosowawcze trwają ustawicznie i w ich rezultacie ustala się cena, usuwająca z rynku nadmiar produktów lub likwidująca ich niedobór, cena czyszcząca rynek z tych niedopasowań popytu i podaży — cena równowagi rynkowej.

Zerknij takze na inne artykuly

Współczynnik elastyczności.
Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może być równy jedności (EDP = 1), co oznacza, że względna zmiana dochodu jest równa względnej zmianie popytu, np. wzrost dochodu o 10% powoduje wzrost popytu o 10%, mówimy wtedy o elastycznoś...
Badania ekonomiczne.
Definiując w artykule pierwszym przedmiot badań ekonomii stwierdziliśmy, że jest to nauka o tym, jak ludzie radzą sobie z rzadkością zasobów, które mogą mieć alternatywne zastosowania. Problemy wyboru przy określonych warunkach ograniczaj...
Gospodarka naturalna.
W warunkach gospodarki naturalnej gospodarstwo samo wytwarzało środki zaspokajające jego potrzeby, czyli obie te funkcje były realizowane w obrębie gospodarstwa domowego. Rozwój i coraz większe zróżnicowanie potrzeb oraz dóbr je zaspokajaj...